םייתוראבו הנצינ רוזאב לויט ירתא

יללכ עדימ

.יניס ןופצ תפמ 1:250.000; ימורד ןויליג ,י"א תפמ :תופמ
.לייטמה תריחב יפ לע ,ילגעמ אוה רוזאב רויסה .עבש ראבמ מ"ק 80 - כ:העיסנה לולסמ ךרוא
.(הפמ האר) םירטמוליק לש ןטק 'סמ - הדוקנל הדוקנמ קחרמה
.החפשמה לכל :םילייטמה ליג
.לירפא-רבמטפס :תופדעומ תונוע
.ףרוחבו ויתסב םח שובל ,עבוכ ,םימ :ינויח דויצ
.רוזאב ןוחטיבה תוחוכ תויחנהל עמשיהל שי .לולסמהמ תוטסל ןיא :םידחוימ תוריהז יללכ
.רוזאב ל"הצ תוחוכ ,זוזע בושייה ,הנצינ רעונה רפכ ,הנצינ ףוסמ :תיאופר הרזעו ןוחטב
.זוזע ,הנצינ רעונה רפכ ,הנצינ ףוסמ :הייתש ימ
.טלושמ םירתאהמ קלח :ןומיס
.תועיצק ,םיללט תמוצ ,בבוח תמר ,עבש-ראב :קלד
עבט יכרע םהבש םישיגר םירוזאב רבוע לויטה .יחהו חמוצה ,םמודה לע רומש אנא :עבט תרימש
.םידחוימ ףונ ירתאו םינגומ
סנכהל ןיא .םיללכה יפל גהנו תוטלושמה םיכרדב עס .םירצמ םע לובגל ךומס אצמנ ךניה :תוחיטב
.שא יחטשל
האר) .יברעמה לובגה ךרואלו (יצחו העשכ)הטבשב לויט לולסמ בלשל ןתינ :תופסונ תוביטנרטלא
.(הז רגאמב םילולסמ

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ