רתאה םישרת - הנצינ לת


תיחרזמה היסנכה - הנצינ לת


תוראבה - הנצינ לת


חרזממ טבמ - הנצינ לת

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח