הנצינ רעונ רפכ


הנצינ רעונ רפכב יתביבס לוסיפ

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח