הנצינ רוזא - םימה לדגמ - תיכרותה תבכרה תנחת


הנצינ רוזא - םימה לדגמ - תיכרותה תבכרה תנחת

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח