םייתוראב - תיכרותה םימה תכירב

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח