םייתוראב - לזרבה תפוקתמ הדוצמ

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח