:לולסמה רואית

םישיבכה תשרב 211'סמ שיבכ לע ,עבש-ראבמ תיברעמ-תימורד מ"ק 66,הנצינ לתב ונלולסמ תליחת
.הנצינב לובגה ףוסמ ינפל מ"ק 4,תיצראה

הנצינ לתב רויס .1

תיטבנה הדוצמה (1
.הנצינב הלגתנש רתויב םודקה דירשה הנה (ס"הפל 2-ה האמה ןמ) תיטבנה הדוצמה
.תיטנזיבה הפוקתה ןמ הייסנכה תוברוחל תחתמ לתה לש ינופצה הצקב תמקוממ
המוחה קר הנממ הרתונ .תוניפב םילגועמ םילדגמ תלעב ,הארנכ ,התייה איה .'מ 25x27 הלדוג
.תקהבומ תיטבנ תרתוכ ןכו ,ןסכולמ יטבנ ןתותיסש םינבא ולגתה הנבמל ךומס .תימורדה

תינופצה הייסנכה (2
.סוחכבו סויגרס םישודקל השדקוהו ,תיטבנה הדוצמה לש החטש רקיע לע ,הריפסל 5-ה האמב התנבנ
תוארטיסה בחורו ,'מ 5.5x17 ךוותה םלוא לש ולדוג .דחא סיספא הנבנ ךוותה םלוא לש יחרזמה והצקב
10.70 ללוכה ובחורו 'מ 12 םלואה לש וכרוא (סקתרנ) הסינכה םלוא םע דחי .תחא לכ 'מ 2.25
הליבט את םג היה ברעמ דצמ הסינכב .חרזממו םורדמ תורצו תוכורא תורצחו םירדח ףקוה אוהו ,'מ
,עובר םימ רוב הלגתנ הייסנכל ןופצמ .םיינועבצ שיש תוחולב הפצור הסינכה .(םוירטסיטפב)
.סגא יומד יונב רוב הל חרזממ .תותתוסמ םינבא יונב

רצבמה (3
.סוניטנטסנוקו סונאיטלקויד םירסיקה תפוקת ,הריפסל 4-ה האמה תישאר ,3-ה האמה ףוסל ךראותמ הנבמה
ןגומ אוה .'מ 35x85 ויתודימ .יחרזמה דצב 9-ו יברעמה דצב םירדח 15 - הלודג רצח ורקיע
,תימורדה עלצב היה ישארה הסינכה רעש .(םילדגמ 8 כ"הס) עלצ לכ עצמאבו הניפ לכב םילדגמ ידי-לע
.הנותחתה ריעה לא הדוצמהמ דרי תוגרדמ רוט .תיחרזמה עלצב היה ףסונ ןטק רעשו
.ימורה 'סמיל'ה ךרעמ תרגסמב ,רתויב םינמאנה םינאיסודואיתה דודג הב הנח ,םיסוריפפה יפ-לע
התייהש ,רצחה זכרמב תיקלח רפחנו הלגתנ רשא ,ןבא תותשק הרוקמו יונב םימ רוב ידירשל בל ומיש
.הופיקהש םילדגמהו םירדחה תוגג לכ לע ודרי רשא ,םשג ימ ואלימ רובה תא .תפצורמ הארנכ
.ריעה לש ינופצה הקלחב יונבה יכרותה םילוחה-תיב הנבמל בל ומיש

תימורדה הייסנכה (4
תישארב לתה לש ימורדה הצקב המקוהש ,השודקה םירמ םש-לע םיסיספא השולש תלעב הייסנכ
.רזע ירדח השולשו הלפק ,סקתרנ ,ןטק םוירטא :הללכ .הריפסל 7-ה האמה
.הריפסל 601 תנשמ תבותכ הריפחה תעב האצמנ םידומעה תורתוכמ תחא לע .'מ 14.1x20.8:היתודימ
אבוי רשא ,שישב ופצור הפטהה תמבו המבה קרו ,תותתוסמ תוימוקמ םינבא תפצורמ התייה הייסנכה
התייה אלש הארנו ,תוגרדמל רכז אצמנ אל .ץע יפדמ ידירש ואצמנ הייסנכב .לארשי-ץראל ץוחמ
.סיספא לעב אוה ףא ,ףסונ הליפת את הלגתנ הל םורדמ .היינש המוק הל

תוראבה (5
.לחנבש ףרוחה תונופטשמ הנוזינה ,םימ תרצוא הבכש לא תובוצח הנוכיתה ראבהו תינופצה ראבה
.תינופצה הייסנכל ןופצמש עוברה רובה יונב ובש חסונ ותואב תויונב ןה
.תותקשו הבאשמ הב ונקתוהו ,םיטירבה ידי-לע 30-ה תונש עצמאב הצפוש תימורדה ראבה

תיחרזמה הייסנכה (6
לש תוריפחה תחלשמ ידי-לע הנורחאל קר הפשחנ ,לחנל חרזממ ,הנותחתה ריעב ,וז הייסנכ
ילוו לשו (1908) ליסומ לש ח"ודה יפ-לע .ןמרוא ןד ר"ד לש ולוהינב ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
.ריפח-לא ה'גוע תמקה ידכ ךות ,םיכרותה ידי-לע הייסנכה ,הארנכ הסרהנ ,(1914) סנרולו

( 0963.0313:צ"נ) םימה לדגמו תיכרותה תבכרה תנחת .2

םיכרותה ידי-לע ןאכ החנוה הליסמה .תוליבקמ תוליסמ 6 הליכה הנצינ לש תיכרותה תבכרה תנחת
,םיכרותה וללס 1915, תנש ךלהמב ,ןכל םדוק הנש .הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב 1916, ץיקב
רארס ידאו תמוצמ הליסמה תא ,החפ רנסיימ ינמרגה סדנהמה לש ונונכתבו החפ לאמ'ג לש ותמזויב
1915. רבוטקואב תובכר תעונתל החתפנ וז .(עבש-ראבל (קרוש לחנ)
תאנל ךומס ,המייסק רבעל םשמו ,(הנצינ איה) ריפח-לא ה'גוע דע הליסמה תיינב הכשמנ ,רומאכ
.יניסבו םירצמב ההשש ,יטירבה אבצה לומ ותמחלמב יכרותה אבצה תא השמיש תבכרה .ענרב-שדק רבדמה
ויתוניפש ןבלמ) לגלגס ךתח לדגמל .'מ 15-כ והבוגש ,םימה לדגמ ותומלשב טעמכ רתונ הנחתה ינבממ
הציחמ ידי-לע ,דחא לכ 'מ 4x4 םחטשש ,םיווש םיקלח ינשל קלוחמ אוהו ,'מ 4x9 וחטש .(תולגועמ
.זכרמה יפלכ םיינוציחה תוריקה ינשמ תאצויה ,דחא רטמ יבועב תיקלח
,םיליבקמ םירוח םיארנ לדגמה תוריק עצמאב .םידיינ םימ ילכמ ינש ןאכ ובצינ ונמזב יכ הארנ
ולצונ םילכמל תחתמש םיללחה .םילכמה םיחנומ ויה ןהילעש ,לזרב וא ץע תורוקל תובשות הארנכ
תותיס תולעב תיזג ינבאמ םייונב ופוקשמו ופיס ,ויתוזוזמש ,הפי חתפ םהילע ליבוה .םירדחכ
ינשמ ,םינטק םיחתפ ינש .עקרקה ינפמ תוחפל 'מ 2 הבוגב םיאצמנ תלדה ףסו םירדחה תפצר .ןידע
תועצמאב התייה לדגמל הסינכה יכ ,הארנ .הפצרל תחתמ לא הליחזב סנכיהל ורשפא ,לדגמה תוצק
.הליסמה תללוסמ וא ,הנחתה הנבממ ךילוהש ,רשג
('בגנ תמר ףונ רקס'/ הנביל ןונמא יפ-לע)

( 0952.0306:צ"נ) הנצינ תרעמ .3

.דיחא אל ינקואא ןוטריקב הבוצח ,הביצח תרעמ התלגתה הנצינל תיברעמ-תימורד מ"ק 1.5-כ
.'מ 100-90 הכרואו ,ברעמ-םורד - חרזמ-ןופצ יללכה הנוויכש החולשל תחתמ בצחנ ןוטריקה
.הרמתשה הרקתהש תומוקמב 'מ 5-כ ההבוג ,בוריקב 'מ 22x82 הרעמה לדוג
ידומע .ךמת ידומע 8 ידי-לע הנשמ תומלוא העבראכל קלוחמה ,קנעו ךורא םלואכ הארנ הבצחמה ללח
.ינבלמ וא עבורמ ךתח ילעב םה ךמתה
תורעמה 300-כ ובצחנ המשלש הרטמ התוא םשלו הפוקת התואב הבצחנ הרעמהש ,רעשל םיטונ ונא
.תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתב היינבה תיישעתל שמיש ינוטריקה ץצחהש הארנ .ןירבוג-תיב רוזאב
םישגרד לע ןאכ תוחנו תוננקמ עלס ינוי .ןאצלו םיעורל הסחמכ הבצחמה השמיש התשיטנ רחאל
.םיפלטע תוארל ןתינ םיתעל .ןאכ םירגוד םיזבו םיסוכ ,תומשנת ,עלסב תוטילבו

היתוביבסו םייתוראב תשרוח .4

יאלקחה ס"היב ירגוב ידי-לע ןאכ העטינ ,םיסוטפילקאו לשא יצע תללוכה ,םייתוראב תשרוח
םדי-לע ועטינ תופסונ תושרוח ,בגא .יכרותה אבצב םיעטונ תגולפכ ושמישש ,'לארשי-הווקמ'
.יניס-ןופצבש המייסקל תיברעמה הסינכבו ,עבש-ראבמ תימורדה האיציב
תרוצת) תיראווח תיסרח תבכש לש התוחכונ .ןורהא ראבו השמ ראב :תוראב יתש תורופח השרוחב
קפוא תורצוויהל ןאכ תמרוג ,(ןקואא ליגמ) תינריג-תינוטריק הבכשל תחתמ (ןקואילפ ליגמ היקט
.(הנצינ רוזאב תוראבה 3 תריפחלו) תוראבה יתש תריפחל תאז ולצינ רוזאה יבשות .הובג םוהת ימ
:לארשי-ץרא רקוח ,(יבלסרב) יקסבלסרב בתכ הז אשונ לע
אוצמל שי ,המייצוק לאו ריפח-לא ה'גוע ,ןייריב ריב ,עבש-ראב :ןוגכ ,בגנב תומוקמ המכב..."
התואב .תמדוקה םלועה תמחלמב םידוהי לש םתדובע ירפ םה ,םבורב ,וללה ךא .יונ יצע לש תועיטנ
םיצע תעיטנ לע ,'לארשי הווקמ' להנמ ,הזדוארק .א רמ תא ,רומאכ ,החפ לאמ'ג הנימ ,המחלמ
תוריש םיבייח ויהש ,'לארשי הווקמ' ירגוב ןיבמ םידבוע רבח ידיב ועטינ םיצעה .בגנה יבחרב
...םיעטונ לש תדחוימ הגולפל ופרטצנו ,אבצב
ןתחימצל ,עקרקב ןתטילשל ורזע ,ןהב דחוימה לופיטהו לוביזה ,תוראבה ימימב תועיטנה תאקשה...
םיכרה םיצעה לש םהיתובקע ומלענ ,ןשפנל תועיטנה ובזענ םהב תומוקמב .ןגושגשלו תילמרונה
זאמ םש ובשיש ,םירטוש ידיב םיצעה ועטינ ,הראמע לאבו ריפח-לא ה'גועב ,'גולסעב .הרהמ דע
"...יטירבה ןוטלשה
( 133-131'מע ,'ב בגנה ץרא ,'ץראה תא תעדיה'/ יבלסרב.י :ךותמ)

םימ תכירב .5

.עפושמ וגגש ןבא הנבמ לא ,לוממ העבגה עלצ לע םיספטמו הברעמ םינופ השרוחהמ
.רוטיקה ירטק ילכמ יולימל ושמישו השרוחבש תוראבהמ םימה ובאשנ םשל ,הרוקמ םימ תכירב יהוז

לזרבה תפוקתמ הדוצמ .6

וז הפוקתב .לזרבה תפוקתמ הדוצמל ,העבגה שאר לא םיספטמו םיכישממ םימה תכירבמ
.(ו"ט ,עשוהי רפס האר) הדוהי טבש תלחנב הנצינ רוזא ללכנ ,(ס"הפל 600-1200)
,םיבחרמ השימח הב ופשחנו 1985, תנשב הרפחנ .השרוחל ברעממ 'מ 150-כ ,העבגה לע תאצמנ הדוצמה
ירבש ללכ ימרקה אצממה .םירוגמ ירדחו לדגמ ,תינבלמ רצח םיללוכה ,'מ 11x15 לש ללוכ חטשב
םג םוקמב ואצמנ ךכל ףסונב .לזרבה תפוקתמ םלוכ ,דיב םייושע םירחאו ,םיינבאב םייושע סרח
תופוקתמ (םישבכ וא םיידג ,םיזיע) םייח-ילעב תומצעו תשוחנ ישוג ,הקיחש ינבא ירבש ,רוצ תובקמ
.רתוי תומודק
םידירש וביבסמ .םייתוראב לחנ רבוע ,השרוחל ךומס ,הטמל חרזממ .העבגה שארמ תיפצת ךורענ
ןהבש תופוקת לע םידיעמ ,םקלחב ורפחנש ,הלא םידירש .תונוש תופוקתמ םיבר םייגולואיכרא
הייערב רקיעב וקסע הלא םישנא .יתנוע סולכאב םאו ,םינטק עבק יבושייב םא ,םישנא ןאכ ובשי
יתנוע-יערא בושיי ןאכ היה ,(ס"הפל 2000-2200) 'א הנוכיתה הזנורבה תפוקתב .רזע תואלקחבו
.םדי-לע וצפוש וא ורפחנש תוראבה לע ונעשנו ,טקלבו דיצב ,תואלקחב םג וקסע רשא ,םיעור לש
רתאב םקוהש ,ןטק יתליהק רפכ אוה ,הפצמה . זוזע הפצמ אצמנ ,השרוחל חרזממ ,לוממ העבגה לע
זוזעב .םירצמ-לארשי לובג ךרואל תובשייתהה תינכת תרגסמב ,80-ה תונש עצמאב ,ןשיה םייתוראב
תורייסו תוריית חותיפמ ,ןאצ לודיגמ םיסנרפתמ םוקמב םיבשייתמה .תוחפשמ 7 הנומה ,ריעצ ןיערג
.תואלקחמו תירבדמ
,יניסבו בגנה לובגב טלשמ-ץוביק הז היה .('ןייריב' תיברעב) 1956 תנשב הדסונ םייתוראב
םיאל"חנה .םייתוראב תשרוחל תיחרזמ ,העבגה לע המקוה תוזחאיהה .המייסק-הנצינ ךרדה דצב
הרישכה 60-ה תונש תליחתב .זוזע לחנב ומיקהש ,קרי ןג ודביעו ,ףטוש ןוחטיבב וקסע תוזחאיהב
,םימיה תשש תמחלמ רחאל 1967, תנשב הבזענ תוזחאיהה .זוזע לחנב םיחטש לארשיל תמייקה ןרקה
.80-ה תונש עצמאב ,רומאכ ,השדוחו

( 0985.0235:צ"נ) תיטנזיבה הכירבה .7

הפהפיה יכרותה רשגה תא םיצוח .ןופצ ןוויכל םייתוראב לחנ ץורעב םיכישממ םייתוראב תשרוחמ
.תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתהמ םימ-תכירב לא ,לחנה דרומב 'מ 500-כ םימדקתמו םייתוראב-הנצינ שיבכ לע
רוזא לש בחרנה יאלקחה וחותיפ תא סחייל ,הארנכ ,רשפא (הריפסל 640 - ס"הפל 300) וז הפוקתל
.תיטנזיבה הפוקתב ואישל עיגה ,רעשל שי רשא ,םייתוראב
תייקשהל הארנה לככ השמיש ,('מ 41x27x3 ןה היתודימ) ק"מ 2,500-כ תיברמה התלוכתש ,הכירבה
(ןייריב) םייתוראבש ,הלוע הנצינב ואצמנש םיסוריפפה יפ-לע .רישע הווח לע ב לש ןיחלש ילודיג
תמאל בל םישל יאדכ .הנצינב ררוגתה וז הזוחא לעבש ריבסו ,הנצינ לש יאלקחה בחרמב הללכנ
.(!הכרוא מ"ק 1.4-כ) הנממ תאצויה םימה
ולגתנ ,קיפאל ךומס שממ ,םייתוראב לחנ לש תינופצה ןפודב ,הכירבל חרזמ-םורדמ 'מ 400-כ
ןב סונאפטס" - תחאב .םיירצונ תומש םיניוצמ ןהיתשב .םחשומ עלס לע תוירצונ תובותכ יתש
.םיבלצ ינש םיטורח ןושארה םשה ידצ ינשמ .(!)זאמלא ןב ףסוי" - היינשבו ,"סובאוו
.בכרה לא הרזח ךרדב תובותכה תא אוצמל יאדכ