ףירח רהל הנצינמ
יברעמה לובגה ךרואל לויט ירתא

יללכ עדימ

.יניס ןופצ תפמ 1:250.000; ימורד ןויליג ,י"א תפמ :תופמ
.ףירח רה תמוצ דע הנצינב לובגה ףוסממ מ"ק 58:העיסנה לולסמ ךרוא
.החפשמה לכל :םילייטמה ליג
.לירפא-רבמטפס :תופדעומ תונוע
.ףרוחבו ויתסב םח שובל ,עבוכ ,םימ :ינויח דויצ
ןוחטיבה תוחוכ תויחנהל עמשיהל שי .לולסמהמ תוטסל ןיא :םידחוימ תוריהז יללכ
.רוזאב
,ףירח רה ,השרוח רה ,ענרב-שדק תחולש בצומ ,הנצינ ףוסמ :תיאופר הרזעו ןוחטב
.ןומר הפצמ ;ךרדה ךרואל םירוזפה ל"הצ יבצומ
.ןומר הפצמ ,ץול תורוב ,הנצינ ףוסמ :הייתש ימ
.עבצב ןמוסמ וניאו טלושמ לולסמה :ןומיס
.תועיצק ,םיללט תמוצ ,בבוח תמר ,עבש-ראב :קלד
םהבש םישיגר םירוזאב רבוע לויטה .יחהו חמוצה ,םמודה לע רומש אנא :עבט תרימש
.םידחוימ ףונ ירתאו םינגומ עבט יכרע

07-6532016 'לט רקוב-הדש הדש ס"יבב ףסונ עדימ

תורוקמ

1978,יגולואיגה ןוכמה ,תדבע תמרו אחפנ-דעס וק לש היגולואיגה / ןמרבליז 'ע .1
. 1982,יגולואיגה ןוכמה ,הצולח ןרק בחרמ לש היגולואיגה / ןמרבליז 'ע .2
'או סודרג 'י :םיכרוע ,'א ךרכ ,בגנה ץרא ,'בגנב רפסו תולובג' ,רוורב 'מ .3
. 1979,ןוחטיבה דרשמ תאצוה ,ילאומש
.ז"ישת ,דחואמה ץוביקה ,ףוס םי דע הזע תעוצרמ / יבלסרב 'י .4
. 1983,עבטה תורומש תושר ,ןומר שתכמו יזכרמה בגנה-רה / סוכרמ 'מ .5
. 1977,םילעופ תירפס ,ןראפ לחנל ןופצמ בגנב חמוצה / ןינד 'א .6
. 1981,רקוב-הדש הדש ס"יב ,יזכרמה בגנה לש הירוטסיה רפה / רפוג 'א .7
.1979,ןוחטיבה דרשמ ,'א ךרכ ,בגנה ץרא ,'רבעב בגנה יכרד תודלות'/ לשמ 'ז .8
. 1967,קילאיב דסומ ,בגנה ירהב המודקה תואלקחה / רדיק 'י .9
.1, 3 םיכרכ .10. C.J. Kreamer / Excavations at Nessana,
1970,לארשי-ץראב .תויגולואיכראה תוריפחה לש הידפולקיצנאה ,'הנצינ'/ הנוי-יבא 'מ .11

. 1979,ןוחטיבה דרשמ ,םירתאו םיפונ ,'הנצינ'/ בגנ 'א .12
תריקחל הרבחה תועידי ,'םייתוראב-הנצינ לבחב המודקה תואלקחה'/ רדיק 'י .13
.ח"ישת ,היתוקיתעו לארשי-ץרא
לארשי-ץרא תריקחל הרבחה תועידי ,'ןירבוג-תיב רוזאב תורעמה'. הירא-תיב עשוהי .14
.(1960) ך"שת ,(1959) ט"ישת ,היתוקיתעו
היפרגואיגב םירקחמ ,'םירצמ-לארשי לובג תייוותהב םייפרגואיג םימרוג'. רוורב 'מ .15
.ל"שת ,ז לארשי-ץרא לש
1980,ביבא-לת 2,'סמ תיתשתו הסירפ - בגנה חותיפל בא-תינכת . םינפה דרשמ .16
3,/ו"כ ץראו עבט ,'ירותסמהו עודי יתלבה םירהה רוזאב ונייה תעכ'. רודש ףסוי .17
.ט"לשת
1993,בגנ-תמר תירוזאה הצעומהו עבטה תורומש תושר ,ףונ רקס ,בגנ תמר . הנביל ןונמא .18
.1991,ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה ,םילויטו םיפונ - בגנה-רה . (ךרוע) לשמ באז.19
הרבחהו רקוב הדש תשרדמ 'צוה .םייתוראבו הנצינ .ןוירוא ארזע ,בקעי יניע.20
. 1988,עבטה תנגהל
1994,עבטה תנגהל הרבחה תאצוה .יברעמה לובגלו הנצינל ןוירוא ארזע ,בקעי יניע .21