סרח ילכ רוציי - זוזע

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח