ןיהמכ - תוינבגע לודיג


ןיהמכ - רויד


ןיהמכ - רויד


ןיהמכ - הוואש יחרפ


ןיהמכ - תוינמח


ןיהמכ - תוממחב םייאלקח םילודיג

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח