םירצמ אבצ תדמע- החבצה ירושימ


40 'סמ לובג ןבא - החבצה ירושימ

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח