ענרב שדק תחולש רופצמ - יברעמ לובג


ענרב שדק תחולש רופצמ - יברעמ לובג

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח