ילומוט - יברעמ לובג


ירצמה דצהמ 47 לובג ןבא - יברעמ לובג


ילארשיה דצהמ 47 לובג ןבא - יברעמ לובג

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח