רבדמה ינועבצ - ףירח רה - יברעמ לובג


יאפירחה רתאה - ףירח רה - יברעמ לובג


יאפירחה רתאה - ףירח רה - יברעמ לובג


רבדמה ינועבצ - ףירח רה - יברעמ לובג

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח