:לולסמה רואית

211'סמ שיבכ לע ,עבש-ראבמ תיברעמ-תימורד מ"ק 66,הנצינ לתב ונלולסמ תליחת
.הנצינב לובגה ףוסמ ינפל מ"ק 4,תיצראה םישיבכה תשרב

הנצינ לת.1

ךרד תמוצ לע םיכרד תנחתכ ,ס"הפל 3-ה האמב ,תיטבנה הפוקתב הנצינ לש התישאר
הנצינ .('רוש ךרד') םירצמל הדריש ךרדהו ,הזעל תליא ךרד ברעמ המודקה רחסמה
הקפסא יזכרמ ושמיש רשאו ,בגנב םיטבנה ומיקהש ,םיכרד תונחת לש ךרעממ קלח התייה
ןיערג וויה ולא םיכרד תונחת .ןוכיתה םיה ילמנ לא ןכרדב רחסמה תוריישל םיתורישו
תיטבנה הכלממה השבכנשכ .רתוי תורחואמ תופוקתב םיינוריע םיזכרמ תוחתפתהל ינושאר
,םיינשמ םיריצל הנצינ תבשוי ןהילע םיכרדה וכפה ,הריפסל 106 תנשב םיאמורה ידיב
.ותלודגמ דרי בושייהו
,יתד זכרמ הב חמצ זא .הריפסל 5-ה האמהמ לחה ,תיטנזיבה הפוקתב שדחמ החרפ הנצינ
.השדחתהש רחסמה ךרד לע תורייש תנחתו ,לודג יאלקח בושיי
.לארשיב הנושארל - םיסוריפפ הנצינב ולגתנ 1937-1935, םינשב ןאכ וכרענש תוריפחב
תיברעה הפוקתהו תיטנזיבה הפוקתה לע רתויב הבושח תודע םיווהמ הלא םיסוריפפ
.בגנב המודקה
.םימ ירגאמו הדוצמ ,םירוגמ יתבו םינבמ ,תויסנכ ידירש הנצינ לתב

יפ-לעו ,ל"הצ ידיב הנצינ השבכנ ,תואמצעה תמחלמב 'ברוח' עצבמ תעב 1948, רבמצדב
תירצמ-תילארשיה קשנה תתיבש תדעו בשומ םג היה ןאכ .זרופמה רוזאב הללכנ קשנה תתיבש םכסה
.1956-1949 םינשב
תלהנהב ,תויגולואיכראה תוריפחה ,הנש 50-כ רחאל ,לתב ושדחתה 1987 טסוגוא שדוחב
תונכוסה לש רעונה תיילע ידימלת עוציבבו ,יקסבשרש ףסויו ןמרוא ןד םיגולואיכראה
.'הנצינ' רעונה רפכב םיהושה ,תידוהיה
םירוגמ יתב ,הדוצמה רעש ,לתה שאר דע קיפאה תפשמ תוגרדמ םרג :ולגתנ ולא תוריפחב
.לתל חרזממ 'הנותחתה ריע'ב הייסנכו

'הנצינ' רעונה רפכ .2

הנצינ לש שדחה לובגה ףוסמ לא ,הברעמ מ"ק 4 עסינו תינוכמה תא רוזחנ רוקיבה םותב
.'הנצינ' רעונה רפכ ינפ-לע ףולחנ ונכרדב .יברעמה לובגה לאו
רובע ,תידוהיה תונכוסה לש תובשייתהלו רעונה תיילעל תוקלחמה ידי-לע םקוה רפכה
.באילא הבול-הירא אוה הז לעפמ לש המקהה תווצ שארו םזוי .רעונה תיילע יכינח
דומילל ןפלוא ןאכ םייק ןכ ומכ .,ל"וחמו ץראהמ רעונ ינבל םירנימס םימייקתמ םוקמב
.םישדח םילוע םיטנדוטסל תירבע
םיידוחיי םיחמצו םיצע תועיטנב םיקסוע ,תובוצק תופוקת ךשמל ןאכ םיהושה ,םיכינחה
רקיעבו ,יזכרמה בגנה תרכהבו תויגולואיכרא תוריפחב ,תויאלקח תווח םוקישב ,בגנל
.בגנה-רה
.1987 ויתסב רפכה לש תיכוניחה ותוליעפ תליחת

('ברוח תמוצ') לובגה ףוסמ.3

ידימ הנצינ רוזא שוביכל יאבצה עצבמה םש-לע 'ברוח תמוצ' תארקנ הנצינ ףוסמ תמוצ
יאה-יצחב םיהולאה רה לש ומש םג אוה 'ברוח' ארקמה יפ-לע .רורחשה תמחלמב םירצמה
.יניס
ותמקה .םירצמל לארשי ןיב םולשה םכסה תובקעב 1984 רבמטפסב חתפנ לובגה ףוסמ
שיבכמ םירצמל לארשי ןיב רחסמהו העונתה לש דבוכה זכרמ תא טיסהל ןוצרהמ העבנ
הלבותה ריצל ,ץאוס - הנצינ - עבש-ראב ריצ תא ךופהלו ,בגנה בל לא ףופצה ףוחה
.הלד - לובגה ףוסמ ךרד העונתהו ,שממתמ וניא הז םולח ,ונרעצל .תונידמה יתש ןיב זכרמה
.'ןומר הפצמ'ל ונתוא הנפמה טלשה יפ-לע ,המורד הנפנ ףוסמה דיל
םיעיפומה םיקחרמה יכ רוכזנו ,וב האירקה תא םושרנ ,(רטמודיפס) ץואה דמ לא טיבנ
.ןאכמ םלוכ םידודמ ןלהל

יברעמה לובגה ךרואל.4

.םירצמל לארשי ןיב ימואלניבה לובגה אוה ,יברעמה לובגה שיבכ ךרואל ונתעיסנב ליחתנ
םירצמב השעמל וטלש רשא ,םיטירבה רשאכ ,19-ה האמה ףוסב ליחתמ לובגה וק לש ורופיס
וצלאנ םצחלב .רשפאה לככ ץאוס תלעתמ יכרותה לובגה תא קיחרהל וטילחה 1882, זאמ
תועצה רפסמ ועיצה םיכרותה .לובגה םוקימ לע מ"ומל 1905 תנשב סנכיהל םיכרותה
תוחוכ תמרזהב הוולש ,יטירב םוטמיטלוא תובקעבו ,םיטירבה ידי-לע וחדנש הרשפ
.תומצעמה יתש ןיב לובג םכסה 1906 רבוטקואב 1-ב חיפרב םתחנ ,רוזאה לא יצו אבצ
.תליא ץרפמ שארבש הבאטל חיפרמ שדחה לובגה וק חתמנ הז םכסה יפ-לע
רושק וניאש ירטמואיג לובג עבקנ ,תומצעמה יתש ןיב יטילופ חוקיממ האצותכ ,ךכ
.ןאכ העיסנ ידכ ךות בטיה שחמומ הז רבד .הירוטסיהב וא הייסולכואב ,חטש יאוותב
לארשי תנידמ לש הלובגכו לארשי-ץרא לש ירוטדנמה הלובגכ הז לובג רכוה רתוי רחואמ
.םירצמ םע
היינשבו ,(1956 רבוטקוא) 'שדק' עצבמ תעב ,הנושארב .םיימעפ הז לובג ץרפנ ,זאמ
םירצמ טילש לש ומויא בקע יניס יבחרמל ל"הצ ץרפ תע ,(1967) םימיה תשש תמחלמב
.רצאנ לא-דבע לאמ'ג
ףתכ-םואב םירצובמה םימחתמה לא ןורש קירא לש ותדגוא הצרפ ,הנצינל ךומס ,ןאכ
םולשה םכסה תובקעב .ץאוס תלעתל דע הברעמ הכישמהו םתוא העיקבה ,הליגע-ובאבו
,ירוטדנמה לובגה וק לא יניסמ 1982 לירפאב ל"הצ גוסנ ,(1979 ץרמ) םירצמו לארשי ןיב
םירטמוליקה 240 ךרואל ,תושדח לובג ינבאב ןמוס לובגה .םינשי-םישדחה ויתולובגב ךרענו
.לובגה ינבא ירפסמ תא םינייצמ ,ךרדה ךרואל םירפסוממה םיטלשה .תליא דע
.היד בצוממ תיפצתל רוצעל יאדכ ,לובגה ףוסמל םורדמ מ"ק 3-כ

המורדו ,היד בצוממ תיפצת .5

םינשה ןיב ,הנצינ ברעמב לובגה יטלשמ תשולשמ דחא ,'דיס' בצומכ שמיש היד בצומ
קמע לאו ,יניס םוחת לא הפי טבמ ןאכמ .'לזרב'ו 'לוח' יבצומ םע דחי ,1967-1947
דבועמ ונילגרלש החלמ ידאו .הליגע-ובאל ךרדב הלועה שיבכה ברעמב תומחלמה שולש
.םילהאמו םיתיז ןתסוב ןכו ,םיוודב ידיב ולוכ
ינומיס תקידבש רחאל ,יחכונה ומוקמל 27 לובג ןבאב ל"הצ לדגמ גוסנ 1989 יאמ זאמ
.םירצמל העבגה לש םינורחאה םירטמה לש םתרזחהל האיבה ,הבאט תשרפ תובקעב ,לובגה
המייסקל הנצינמ הנשיה ךרדה ףעסמ - לובגה ףוסממ מ"ק 13-כ .המורד ונכרד ךישמנ
יצע הבו תטלוב העבג לע ,חרזמ-ןופצ ןוויכב מ"ק 4-כ ,ףעסמל לאמשמ .ענרב-שדקלו
.(םייתוראב) זוזע בושייה תא תוארל ןתינ ,לשא
הלחה הליסמה .תיכרותה תבכרה תללוס יהוז .תכרואמ רפע תללוס - ףעסמל ךומס שממ
עבש-ראב ןוויכל קרוש לחנ רוזאמ יאוותב ,הנושארה םלועה תמחלמב ןאכ תונביהל
ריפח-לא ה'גוע ,עבש-ראב ויה תוירקיעה היתונחת .ץאוס תלעתל עיגהל המגמבו ,יניסו
ברעמ-םורדמ מ"ק 15-כ הקספנ וקה תיינב .המייסקל ,הברעמ-המורד םשמו ,(הנצינ)
םש .הייליעמסיא תואובמל דע לגרב םייכרותה תוסייגה וכישמה המייסקמ .המייסקל
התנבנ 1917, תנשב םיטירבה ידי-לע לארשי-ץרא שוביכ םע .םיטירבה ידיב ברקב וסבוה
.החנזנ וזו יניס-ןופצב השדח הליסמ
.המורד ונכרדב ךישמנ

החבצה יבצומ .6

לב'ג אשנתמ ,לובגל ברעממ ,(הנצינ ףוסממ מ"ק 15) םייתוראב ףעסמל םורדמ מ"ק 2-כ
הברעמ-הנופצ םיזקנתמו ענרב-שדק תחולשל הנצינ ןיב םישורפ החבצ ידאו ילבוי .החבצ-א
- רימז בצומ - חרזממ .החבצ רהבש ירצמה בצומה - שיבכל ברעממ .שירע-לא ידאול
הלודג תבלושמ לומגת תלועפ 1955. תנשב םיירצמ תוחוכ ידיב הספתנש ,הנטקה החבצה
םייוניפל האיבה ,םורדמ ואבש ,'ינלוג'ו ל"חנ ,םינחנצ תוחוכ בכרהב ,ל"הצ לש
.לארשי חטש םוחתמ םיירצמה תוחוכה לש

ענרב שדק תחולש .7

תיפצתה תדוקנב רוצענ .ענרב שדק תחולש ילותיפב ספטל ליחתנ הנצינ ףוסממ מ"ק 28
,החבצ-א לב'ג ,החבצ-א ירושימ תא ,הנצינ רוזא תא תוהזל לכונ ןאכמ .הרצק תיפצתל
.לאלח לב'גו רמע-לא לב'ג
.הובגה בגנה-רה לא ספטנו ,עבש-ראב רוזאמ ונתוא התווילש ,בגנה תלפשמ דרפינ ןאכ
ינפ-לעמ 'מ 350 דע 200 לש םורמו ,(מ"מ 300-150) יתברע-חיחצה םילקאה םוחתמ
תעוצר ךיא ןיחבנ העיסנ ידכ ךות .םיה ינפ-לעמ 'מ 1000 לש תוגספל עיגנ ,םיה
קתרמ יררה ףונל המוקמ תא הנפמ ,יניס-ןופצו בגנה ףוח ירושיממ הרדחש תולוחה
.ותמצעבו ויפויב
.השרוח רה תיפצת - (הנצינ ףוסממ מ"ק 40) ענרב-שדק תחולשמ מ"ק 12 רחאל

השרוח רה תיפצת .8

ענרב-שדק תחולש ,דרטמ-תמר ,רמק רה תא תוהזל לכונ 'ונלש' דצב .הברעמ-ןופצ הפצנ
בושייה ,ענרב-שדק רבדמה הוונ תא תוהזל לכונ ,יניסב ,לובגל רבעמ .ענרב-תמרו
.סידק ןיע לש תונייעמה רוזאו ,המייסק יוודבה
שדק .יניס-ןופצב רתויב לודגה רבדמה הוונ איה ,(תאריידוק-לא ןיע) ענרב-שדק
.( 3,ו"ט ,עשוהי) ןענכ ץרא לש יברעמ-ימורדה הלובגל ןויצ תדוקנכ ארקמב תרכזנ
הבושח עסמ תנחת םג היה םוקמהו ,( 1,כ ,תישארב) וידודנ תפוקתב שדקב בשי םהרבא
,םירבד) ץראה תא רותל םילגרמה רשע-םינש תא השמ חלש ןאכמ .רבדמב לארשי-ינב תדידנב
.( 22-26,א
,םירצמל יניס תרזחה דעו 1976 תנשמ ,ענרב-שדקב וכרענש תוריפחו יתטיש רקס תורמל
.(ס"הפל 13 האמ) רבדמב לארשי ינב תדידנ תפוקתמ םידירש םוקמב ואצמנ אל ןיידע
תנחת ותויהב ,הבורמ תובישח םוקמל העדונ ,ס"הפל 10-ה האמהמ לחה ,הכולמה תפוקתב
,('ירומאה רה ךרד') חיפרלו תליאל םיכרדה ולצפתה ןאכמ .רחסמה תוריישל םיכרד
תרבוע הנורחאה וז .('םירתאה ךרד') הדוהילו דרעל ,('רוש ךרד') םירצמלו עבש-ראבל
,ןרמח רהל חרזמ-ןופצמ ריפח-ראב ,ענרב-שדק :םימ תורוקמב תיסחי רישעו חונ יאוותב
.םחוריו רקוב-הדש רוזא ,תדבע ,דרטמ-תמר רוזא
.ףירח רה דע וכרואלו השרוח רהל שיבכה ספטמ תיפצתה תדוקנמ

'מ 900-כ והבוג ,מ"ק 10-כ וכרואש ,ךוראו חוטש ,רצ ינחלוש סכר אוה השרוח רה
.(ןקואאה תפוקת) הנש ןוילימ 50-כ ינפל ודברוהש ריג יעלסמ יונב אוהו ,םיה ינפ-לעמ
ותרוצ תא ובציעו תדבע תמרמ ותוא ודדובש םה חרזממ רהה תא םימחותה םילחנה יצורע
.שירע-לא ידאו לש זוקינה ןגא רבעל ביהרמ לולתמב רהה חנוצ יברעמה ודצב .תכרואמה
םייגולופרומואיגהו םייפרגופוטה םילדבהה תא בטיה השיחממ השרוח רה ךרואל העיסנה
.יניסל בגנה-רה רוזא ןיב
.ךרדה ידצ ינשמ רהה יבג-לע םירוזפה םינבאה ילג תורשעל בל םישנ ,העיסנ ידכ ךות
ידוונל הרובק ירתאכ ושמישש םינבא ילג ,('סולומוט' :דיחיב 'ילומוט'ה םה הלא
םיסכרו תוהובג תוחולש לע ללכ ךרדב םימקוממ ,הנש 4000-כ םליגש ,ילומוטה .רבדמה
םיבר .קוחרמל בטיה םיארנה
םירבק ולאש ,הרעשהל םירקוחה תא ליבוהש רבד ,םיקיר ואצמנ ורפחנש ילומוטה תורבקמ
.העובק תינשמ הרובקל םהיתמ תא וריבעה םתדידנ ךלהמבש ,םידוונ לש

ףירח רה .9

1012) ףירח רהל עיגנ ,(הנצינ ףוסממ מ"ק 55) ינופצה השרוח רה תיפצתמ מ"ק 15
תוברתה' היורק ומש לע .םיירוטסיה-הרפה וירתא תוכזב םסרופמה ,(םיה ינפ-לעמ 'מ
רקיעב וקסעו ,(ס"הפל 8000-8250) יניסבו בגנב ויחש םידוונ לש תוברת- 'תיאפירחה
,השיתכו הקיחש ינבא ,םישתכמ םיללוכ םייאפירחה םירתאב םיאצממה .דיצבו טקלב
.םידבועמ םצע ילכו ףדצ יזורח

המורד - שיבכה לצפתמ ןאכ .ונרויס םייתסמ ,ל"הצ בצומל ךומס ,ףירח רה תמוצב
קלד לכימו ל"הצ תונוטלש םע םדקומ םואית תשרוד וב העיסנה) מ"ק 120-כ ,תליאל
רקבל עצומ ,ןומר הפצמ ךרד םיאצויל .מ"ק 35-כ ,ןומר הפצמל החרזמו,(...לודג
.ןומר רה לש ותגספמ שתכמה לע תופצלו ,ץול תורובב