דורע רעפמ -ןומר רה:עדימ

( 18'סמ) בגנה רה ברעמ 1:50,000:הפמ
.רוחש הנומיסש םיפי'ג ךרד -םודא ןומיס .מ"ק 7-8 -כ :ךרוא
הכילה תועש 5-6 -כ :ךשמ
החפשמה לכל :םילייטמ ליג
.ףרוחב ץלמומ אל לולסמה .הנשה לכ :הנוע
הכילה ילענ ,עבוכ ,(םדאל רטיל 2 -כ) םימ :דויצ
מ"ק 30 -כ) ןומר הפצמ א"דמ ,(הברעמ מ"ק 8 -כ) ףירח רה בצומ :הרזע
(חרזמ -ןופצ ןוויכל
.בכר לכל ריבע .ןומר רה :הלחתה תדוקנ
.בכר לכל ריבע .דורע רעפמ :םויס תדוקנ

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ

לולסמה רוזא

הילעו שתכמל הדירי ,ןומר שתכמ לש קוצמה ךרואל הכילה .הובגה בגנה רה
.דורע רעפמל

?רוזאל םיעיגמ דציכ

,תוחורה תמוצב ( הלאמש) הברעמ הינפו ןומר הפצמ ןוויכל העיסנ -ןומר רה
.הברעמ מ"ק 30 -כ םיעסונ .(ןומר הפצמ ינפל מ"ק 5 -כ) 1 ד"הב ןוויכל
לש העיסנ .ןומר רה ןוויכל המורד הינפ 7,'סמ מ"ק ירחא מ"ק יצחכ
.ןומר רהמ תיפצתל םיעיגמש דע (הפמב םודא ןומיס) הלולס ךרדב מ"ק 2
.תילגרה הכילהה הליחתמ וז הדוקנמ

לולסמה םויסל העגה

שיבכה לע ךשמה .הברעמ ותא ונעסנש שיבכל מ"ק 2 לש הרזח -דורע רעפמ
.(תטלושמ הינפה) דורע רעפמ ןוויכל המורד הינפל דע ,מ"קכ דוע הברעמ
רעפמל םיעיגמש דע (בכר לכל הריבע ) רפע ךרד לע מ"ק 7 -כ םיכישממ
.(םויה ןוינח ירחא מ"קכ) דורע