תומזירפה ןוינקב תומזירפ

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח