ןומר שתכמ ברעמו דורע רה

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח