:לולסמה רואית

רתויב הובגהו ץראב והבוגב ישילשה רהה ,ןומר רהמ ונלויט תא ליחתנ
שתכמה ,ןומר שתכמ בטיה תוארל לכונ וז תיפצתמ .('מ 1035) בגנה רוזיאב
לע הכילה לש מ"ק 3.5 -כ ,םודאה ןומיסב לויטב ךישמנ .םלועב לודגה
וקלחב תופצל לכונ הכלהמבו החונו תירושימ איה הכילהה .קוצמה תפש
םירשנב הפצנ ונלזמ לזמתי םאו שעגה תועבגב ,שתכמה לש יברעמ ןופצה
ןידע) שתכמה ךות לא הדיריב ליחתנ וז הכילה רחאל .קוצמה הבוגב םיאודה
ינועבצ לוחב ןיחבנ הכלהמבו ,דחוימב הלולת הניא הדיריה .(םודא ןומיס
תוישעג תועבג לע הכילהב ךישמנ שתכמה ךותב .קוצמה לש ןותחתה וקלחב
הכילהב .ברעמ םורד ןוויכל ותא ךישמנו םיפי'ג ליבשל רבחתנש דע תוקיתע
םידומע םיארנ םהבש תוריק -םכנימימש תומזירפל בל םישל יאדכ ליבשה לע
רחאלו (תישעג תוצרפתה בקע) רהמ וממחתהש רחאל וז הרוצ ולביקש םישושמ
תיברעמה הדוקנה לא תיסחי תוניתמב הלוע םיפי'גה ליבש .וררקתה ןכמ
.דורע רעפמ -קוצמה לש רתויב
הלענו םודאה ןומיסב ךישמנ ,שתכמה ךות לא דרנש רחאל :תכל יביטמל
מ"ק 3 -כ) 'מ 959 והבוגש ודיע רה לא -שתכמה לש ימורדה וקוצמ לא
רבחתנש דע םודאה ןומיסב מ"ק 1.5 דוע ונל ורתונ היילעה רחאל .(הכילה
.דורע רעפמל דע מ"ק 3.5 -כ הב ךישמנ .לוחכ ןומיסב םיפי'ג ךרדל