םיטינומא ריק - םילחוז איג:עדימ

( 17'סמ) בגנה רה חרזמו הנוכיתה הברעה - 1:50,000:תופמ
לוחכ :ןומיסה עבצ
מ"ק 1.5:לולסמה ךרוא
םייתעשכ :הכילהה ךשמ
הלעמו 8:םילייטמה ליג
ץיקב םימח םימי דבלמ ,הנוע לכ :תופדעומ תונוע
תוחונ םיילענו עבוכ ,םדאל םימ רטיל 3:ינויח דויצ
ןומר הפצמ א"דמ :הנושאר הרזע
07-6532016, 07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ


?לויטה רוזאל םיעיגמ דציכ
.(הינח ץרפמ) 40 שיבכ לע 85 -ה מ"קה -םילחוז איג :הלחתהה תדוקנ
םורד ןוויכל 84 -ה מ"קה רחאל 'מ 100 -םיטינומאה ריק :םויס תדוקנ
.(הינח ץרפמ)
םירבוע .תליא ןוויכל 40 שיבכב םיעסונ :ופוסלו לולסמה תליחתל העגה
85, -ה מ"קב ,תוקד 20 -כ רחאלו שתכמה ךותל םידרוי ,ןומר הפצמ תא
דוע ךישמהל שי לולסמה ףוסל עיגהל ידכ .(ןימי דצמ) בכרה תא םירצוע
.ןימי דצמ תונחלו מ"קכ