:לולסמה רואית


הדוקנמ .תיפצתל תיסחי הלולת הילע הלענ ,םילחוז איג לש הינחה ץרפממ
רחאל .םילודגה םילחנה ירושימ תא ,םורדמו ,ןופצמ שתכמה תא הארנ וז
שי ןכלו תיסחי הלולת איה הדיריה .םורד ןוויכל הדיריב ליחתנ ןכמ
ברעמ -םורד ןוויכל ץורעב ךישמנ הדיריה רחאל .תוריהזב התוא תדרל
שיבכל הברעמ רבחתנ ןאכמ .םינבואמ ליכמה ריק -םיטינומאה ריקל עיגנו
40.
רוזחתו תילגעמ הרוצה לולסמה תא עצבל ןתינ ,דחא בכר קר שיו הרקמב
.שיבכל דומצב בכרל מ"קה תא
.םילחוז איגל םיטינומאה ריקמ -ךופהה ןוויכל םג לייטל ןתינ לולסמה תא
.רתוי השק תצק היילעה ךא הלולת תוחפ הדיריה תאזה היצפואב