טורח תעבגו ןודרא רה:עדימ

ןומר שתכמ חרזמ :לויטה רוזא
.ימורד ןוילג - 250,000 : 1 י"א תפמ :תופמ
.17 רפסמ - 50,000 :1 םיליבש ןומיס תפמ
.מ"ק 6:לולסמה ךרוא
.לוחכ :םיליבש ןומיס
.תועש 5:רעושמ הכילה ךשמ
.(ץיקה ימיב אל) יאמ דע רבוטקוא :תפדעומ הנוע
.(ידמל הלולת הדירי ןובשחב תחקל שי) הלעמו 14:םילייטמ ליג
.ןומר הפצמ א"דמ :יאופר עויס
.בכרה ילכ לכל :תוריבע
.עבוכ, םדאל םימ רטיל 3:ינויח דויצ
חמוצה ,יחה יכרעב עוגפל ןיא .עבט תרומשב רבוע לולסמה :עבט תרימש
!תונמוסמה םיכרדהמ תדרל רוסיא לחו ,םמודהו
.07-6532016 רקוב-הדש הדש ס"יב :ףסונ עדימ

?לויטה רוזאל םיעיגמ דציכ

ןומר הפצמ תא םיצוח 40. רפסמ שיבכב ןומר הפצמל עבש ראבמ םיעסונ
1953ב ללסנש - תואמצע הלעמ שיבכ לש םילותיפה ךרד ןומר שתכמל םידרויו
.הברעה שיבכ לש ותלילסל דע תליאל ישארה ריצה תא הוויהו
ןומיס) תוראב ןוינחל ןווכמה םותכ טלשב הלאמש הנפנ שתכמל הדיריה ירחא
.םימ יולימ תדוקנו םיירוביצ םיתוריש שי תוראב ןוינחב .(םודא
תמוצב הנימי הינפה) םיכרד תמוצ רובענו רוחשב תנמוסמה ךרדב ךישמנ
ךישמנ .(םינורהס תמרו םינורהס ןיע-םויסה תדוקנל ונתוא ליבות הז
דע הליבומו לוחכב תנמוסמה ךרדב עסנו הנימי הנפנ אבה תמוצבו ,רשי
.לויטב ליחתנו בכרה תא ףוס ףוס הנחנ ןאכ .ןודרא רהל ךומסב םוי ןוינחל

?םירזוח דציכ

.םינורהס תמר םוי ןוינחב איה ףוסיאה תדוקנ
הנפנ .םיכרדה תמוצל דע רוחש ןומיסב םיעסונ תוראב ןוינחמ :העגה
לוציפל דע ךישמנו (םודא ש"מס) םינורהס תמרו םינורהס ןיע ןוויכל הנימי
םש -םינורהס תמר םוי ןוינחל הלאמשו םינורהס ןיעל הנימי -בכר יכרד
.לויטה םייתסמ

םתושרב ןיאש םילייטמ רובע ,ילגעמ לולסמל תורשפא םג תמייק יכ ןייצל שי
.םויסה תדוקנ םג ךכו תוראב ןוינחב היהת הלחתהה תדוקנ .םיבכר ינש
תמר ןוינחמ לגרב רוזחל ןכ ומכו ןודרא רהל לגרב עיגהל שי ,רמולכ
.תוראב ןוינחל םינורהס
.תפסונ העשב לויטה תא ךיראמ הז לולסמ

ןומר שתכמ

.למחמ סכר -בגנב רתויב הלודגה ףונה תדיחימ קלח ונה ןומר שתכמ
-בגנה בחור לכל רבועה (וכרוא מ"ק -70כ) ךורא רמק וניה למחמ סכר
-מ הלעמל לש םורל רבעב עיגה רמקה איש .הברעה עקב דעו יניס לובגמ
.םיה ינפ לעמ מ"ק 2
'לודג שתכמה' ) ונצראב םייוצמה םישתכמה תשמחמ דחא אוה ןומר שתכמ
.(ףירע רהב םיפסונ םישתכמ ינשו ,הןטקה שתכמה',
ובחור ,מ"ק 37 וכרוא -םלועבו ץראב רתויב לודגה שתכמה אוה ןומר שתכמ
.רטמ 400-ל 300 ןיב וקמועו ,מ"ק12

םיגולופרומואג , םיגולואג םימרוג דחי ורבח שתכמה תריציל םיארחאכ
םיידוחיי םיאנת תריציל םינש ינוילימ תואמ ךשמב ואיבהש , םיימילקאו
.שתכמה לש תיחכונה ותרוצ תא ובציעש ,
טימולודו ריג יעלס -םחל רכיכל שתכמה לש םודקה והנבמ תא תומדל ןתינ
םידחוימה םיאנתל תודוה .םינפבמ הכר לוח ןבא םתמועלו ,ץוחבמ םישק
לוחה ןבא לש הבכשהו , השקה עלסה לש הנוילעה הבכשה הרסוה ורצונש
. הפשחנ
עלס הכותבו , השק עלס םייונב היתוריקש "היטבמא" ןיעמ הרצונ ,רמולכ
.ךר
םינש ןוילמ 15 -כ ךותו , בר ץרמב לועפל הילבה תוחוכ ולחה ,תעכ
דועב , הברעה עקב ןוויכל העסוהו , הכרה לוחה ןבא תבכש "הלכאנ",
.םניעב ורתונ טימולודהו ריגה תוריקש
כ"דבש תובכש ףשוח , קתרמ "יגולואיג ןולח" םילייטמל חתופ ןומר שתכמ
רתויב תומודק תופוקת רבעל הצצה רשפאמו ,עקרקה ינפל תחתמ תורובק
.רוחאל הנש ןוילמ 200-מ רתוי-