לולסמה רואת

ודיצב הלועה ,לוחכב ןמוסמה ליבשב ןודרא רהל סופיטה תא ליחתנ
.רהה לש יברעמה
אוהו ,בלה תרוצ-תדחוימה ותרוצ תא ןומר שתכמל הנקמש אוה ןודרא רה
.םיה ינפ לעמ רטמ 722 לש הבוגל אשנתמ
םינבואמב ןיחבהל היהי ןתינ הילעה ךלהמבו ,העשכ ךראי ןודרא רהל סופיטה
(םינש ןוילמ 90 ינפל ןאכ היהש םיב היחש הפדצ ) תוריגוסקא לש םיבר
ראש םג ומכ ,םינבואמ-בל ומיש .תינועבצ לוח ןבא לש םיפי םיפושחמבו
!םתחיקל לע רומח רוסיא לחו ןגומ עבט ךרע םניה ,עבטה תורומשב יאצמה
למחמ תעקב לע המיהדמ תיפצתו ביהרמ ףונ ףקשנ ןודרא רה לש ותגספמ
קחרה ןיחבהל ןתינ הבוט תואר לש םויב .וינווג ללש לע ןומר שתכמו
חרזמב קחרהו , היצ תועבגו ףירע רה,(םירצמ לובג) איגש רהב ברעמב
.(ןדרי) םודא ירהב ףאו םיבג רהב
.קוצמה תפשל ליבומה םינבא לש רוט בצומ ןודרא רה לש תירושימה המבה לע
קראפמ קלח הווהמ איהו ןוירוא ארזע יתביבסה לספה םיקה תאזה הריציה תא
.שתכמה לש ינופצה וקוצמ ךרואל בצינש יתביבס לוסיפל
תדרל ליחתנ םייתישארבה םיפונה תאו תוגספה ריווא תא ונמשנש רחאל
.(לוחכ םיליבש ןומיס ןיידע) רהה לש יחרזמה ודצמ ליבשב
תופי לצ תודוקנ רפסמ שי הדיריה ךלהמב .העשכ ךרעתו הלולת איה הדיריה
.םינבואמ יפושחמב ןיחבהל ןתינ ןכו
ןוויכל ,םודא קמע ךרד ,המורד מ"ק ינשכ דוע ךישמנ הדיריה תיתחתמ
.טורח תעבג
,ץייוצמ טוטבש ,םתור ,הנעל -תנווגמה שתכמה תיחמצב ןיחבהל ןתינ ךרדב
תפשחנש תניינעמ העפותב ןיחבהל ןתינ ןכ ומכ .דועו ,בגנה תלצבח ,ןגוז
הרוטרפמטב טהול לזונ) המגמ לש רדחמ אוה קייד ."םיקייד"ה איה ,שתכמב
(שעג רה ומכ) ץרפתהל חילצמ אל ךא המדאה ןטבמ עיגמש (תולעמ1200-כ לש
תוריקכ המדאה ינפ לע םיארנ שתכמב םיקיידה .השקתמו ררקתמ ךכיפלו
.מ"ס תורשע המכ לש הבוגב םיכוראו םירוחש
תייומד הרוחש העבג יהוז .( 492.ג.נ) טורח תעבגל עיגנ העשכ רובעכ
.וירתאו ןומר שתכמ יפונ לע הפי תיפצת התגספמש ,טורח
ךרדב הלענ םשמו ,ןודרא לחנל-הברעמ לוחכה ןומיסב דרנ טורח תעבגמ
.ףוסיאה תדוקנ היהת ,רומאכ ,םש -םינורהס תמר לש םויה ןוינחל ,הברעמ