תורקנ תסרפ ףוסב הרעמ

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח