ילגעמ לולסמ - תורקנ תסרפ:עדימ

17 ס'מ םיליבש ןומיס תפמ :הפמ
םודאל םויסב רבחתמה לוחכ : ןומיסה עבצ
מ"ק 4.5:לולסמה ךרוא
תועש 3 :לולסמה ךשמ
םיאליגה לכ :םילייטמה ליג
לצב עפושמ לולסמה, תוירשפא תונועה לכ :תפדעומ הנוע
םייתפשה לע ךויח, םימ , עבוכ :ינויח דויצ
ןומר הפצמ ריעה, תוראב ןוינח: תיאופר הרזע
07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יב :ףסונ עדימ

?לויטה רוזאל םיעיגמ דציכ

.ןומר שתכמ לש יחרזמה ולובגב תאצמנ תורקנ תסרפ
הפצמ ריעה תא הצחנ, (תליאל עבש ראבמ) 40 שיבכ לע עסנ ןופצ ןוויכמ
לודגה שתכמה לע המישרמ תיפצת ךורעלו ךרדה ידצב רוצעל ןתינ ,ןומר
.שיבכה םורממ ויעבצו וינווג לכ לע םלועב
הנפנ-תוראב ןוינח לע הרומה םותכ טלש שוגפנש דע שיבכה םע דרנו ךישמנ
העיסנ רחאל 4X4. בכרלו ליגר בכרל העיסנל תירשפא הבוט רפע ךרדל הלאמש
(קסויק ,םיתוריש ,םיאודב ילהוא) תוראב ןוינח לא עיגנ ךרעב תוקד 20 לש
ןודרא רה- רשי :לוציפל דע עסנו ךישמנ ,רוחשמ דצימ םשב עיפומ הפמב
.הנימי הנפנ ,םודא עבצ םינורהס ןיע ןוויכל הנימיו ,רוחש עבצ
ןוויכל הנימי וא ,רוחש עבצ םינורהס תמר ,הלאמש ףסונ לוציפ ךשמהב
.םודא עבצ,םינורהס ןיע
!ונעגה .םינורהס ןיע םוי ןוינחל דע ךישמנ םשמו הנימי רחבנ ונחנא