תיביטסנס הפמםיטינומא ריקו םילחוז איג לולסמל הרזח
טורח תעבגח ןודרא רה לולסמל הרזח
תורקנ תסרפ לולסמל הרזח
םינורהס ןיע - םינורהס רה לולסמל הרזח