לולסמה רואת


לכונ ותביבסבו םיחילמ וימימש הפיו קורי ןייעמב חתפנ ונילויט תא
,םייבצ,(רב רומח לש ןימ) םיארפ - םיבר םייח ילעב לש תובקע אוצמל
.לעושו עובצ וליפא ילואו םינברד ,םילעי
רובצמ ילאמשה ונדצב תוארל לכונ ,חרזמ ןוויכל לוחכה ןומיסה לע ךישמנ
הארנ ,ונילגר תוכרוד המ לע לכתסנ םא .ריגה עלס לע םישרמ םינבואמ
םה ולא אולה - םותכ ,בוהצ ,םודא ,לוגס-םיבר םיעבצב םינבא לש ףסוא
שגפמב רצויו שתכמה תא זקנמה ןומר לחנ םע ועיגהש ינועבצה לוחה ינבא
.המש ןאכמו הסרפ תרוצב לחנ לש לותפנ תורקנ לחנ םע
שוגפנו לוחכה ןומיסה תובקעב הסרפה ןמ אצנ - וניבכרל בושל תנמ לע
.תטלושמ היינפה .םילקד הלעמ הנוכמה םודא ןומיסב םיפי'ג ךרד
ךרדב םיכרדה תונחתמ תחא ,קיתע יטבנ ןאחב רקבל לכונ לולסמה םותב
.בגנב היהש רתויב ירותסמהו רישעה םעה לש וכרד ,םימשבה