םינורהס ןיע - םינורהס רה:עדימ
17 סמ הפמ , בגנה רה חרזמ םיליבש ןומיס תפמ :תופמ
קורי אוה ןומיסה עבצ :ליבשה ןומיס
יצחו מ"ק כ :לולסמה ךרוא
תועש 2 - 3:הכילהה ךשמ
הלעמו 8:םיליטמה ליג
תועשב לייטל אל ץלמומ ץיקב .םימח םימי דבלמ הנשה לכ :תופדעומ תונוע
.תומחה
תוחונ םיילענו עבוכ , םיליבש ןומיס תפמ , םימ רטיל 3:ינויח דויצ
.הכילהל
.ןומר הפצמב א"דמ :הנושאר הרזע
07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ

?לויטה רוזאל םיעיגמ דציכ

דרנו רשי ךישמנ העונתה לגעמב 40, סמ שיבכב ןומר הפצמ ןוויכל םיעסונ
.ןומר שתכמ ךות לא תואמצע הלעמב
700 כ ,מ"ק 10 -כ עסינו םורד ןוויכל שתכמה תא הצחנ :הלחתה 'קנ
לחנל הנפמה טלש הארנ (הנימי הקזח הינפ רחאל) 86 ךרד ןבא רחאל 'מ
.קורי עבצב תנמוסמ ךרדה מ"ק 2.5 כ וז ךרדב עסינו הלאמש הנפנ םינווג
.בכרה תא ריאשנ ודיל ,הובג חתמ וק דומעל דע עסנ
.לייטנ וילעש רהה תא תוארל לכונו החרזמ ונניע המירנ
הנפנ טוליש פ"ע מ"ק-כ רחאל ,הנופצ הנפנו שיבכל רוזחנ :םויס 'קנ
הלאמש הנפנ ךרדה ףוס דע תוקד 20 ךרעב עסינ .תוראב ןוינח ןוויכל
הנושארה תמוצל דע תוראב ןוינח ינפ לע רובענ (רוחשל ףלחתמ ןומיס)
עיגנו בוש הנימי הנפנ גלזמבו הנימי הנפנ הב (םודאל רזוח ןומיס)
.מ"ק 8 -כ שיבכהמ העיסנה לכ ךס .גלזמה רחאל יצחו מ"קכ ,ונדעיל