:לולסמה רואית


.ןומר שתכמ לש יחרזמה וריקל ונתוא ליבומ הכילהה לולסמ
הבצחנש ךרדה יהוז רהה לא הלועה הנבלה ךרדה תא הארנ לולסמה תליחתב
.ןולקשאל תליאמ טפנ ריבעמה רוניצ וק א"אצק תרבח י"ע
ךישמהלו הלאמש וא חרזמ ןופצ ןוויכל תונפל םכילע היהי הילעה ףוסב
תוילע טעמ תללוכו ואישל תחתמ תצק סכרה וק ךרואל איה הכילהה .לולסמב
.תודיריו
תבשל ןתינ לצומ םויה תועש ברש הפיפי ךוכ אצמנ הילעה ףוסמ מ"ק -כ
.ףונב תופצלו וב
ינוויכ דח ליבש ליבומ תיפצתה 'קנ לא ,הגסיפה ןוויכל ליבשה םע ךישמנ
(דבלב םינבל םיספ)עבצ אלל םיליבש ןומיס י"ע ןמוסמה (רוזח- ךולה)
ינשה דצהמו שתכמה תא דחא דצמ תוארל ןתינ תיפצתה 'קנמ .תולעל יאדכ
.שתכמב לבוגה ףונ תא
,הקוריה ךרדב רחבנ םיכרד לוציפל עיגנש דע מ"קכ קוריה ליבשב ךישמנ
והז ,םימ טעמ בורלו םיבר םימ יחמצ אצמנ וב רתאל עיגנש דע המע דרנ
האיציב ןומר לחנ תורתחתה י"ע רצונש אולכ הבכיש ןיעמ .םינורהס ןיע
.םינש יפלא המכ ינפל םשגכ ודרי וימימש םיכיראמ םיגולואיגה .שתכמהמ
.ןייעמל ןופצמ אצמנ ןוינחה