לודגה שתכמל םעקרי ןיעמ

:עדימ

לודגה שתכמה הריתח סכר :לויטה רוזא
מ"ק 4 ½ -כ :לולסמה ךרוא
קורי ןומיס - הרזחו םעקרי ןיעל :ליבשה ןומיס
רוחש ןומיס - ריפנסל הילע
קורי ןומיס - I היצפוא- ריפנסהמ הדירי
רוחש ןומיס - II היצפוא
תועש 4 -כ :הכילהה ךשמ
.הנשה תומי לכב ןתינ - יאמ דע רבוטקוא :תפדועמ הנוע
.םחורי א"דמ :תיאופר הרזע
.םיטפסופ ןורוא לעפמ
.בכרה יגוס לכל הריבע ךרדה :בכרל השיג ךרד
. 17'סמ הפמ - ברעמ בגנה ןופצ :תופמ
.הלעמו 8 ליגמ :םילייטמה ליג
.עבש-ראבב םילויט םואתל הכשלה ךרד :ינוחטב רושיא

?םיעיגמ דציכ

רוזא ןוויכל החרזמ ריעה תא םיצוח םחורי חותיפה תרייעמ
הלענ וב הדוקנל דע מ"ק 3 -כ העיסנב םיכישממ ,היישעתה
.ויפוי אישב לודגה שתכמה ונינפל
ןוויכל) הלאמש הנופה תידדצ ךרדב תונפל ולכוי םינינועמה
ךירדמה טוליש אצמנ םש ןונבא רהמ תיפצת תדוקנל תספטמה (ןופצ
.תיפצתה תא
דע 'מ 250 -כ קוצמה תודרומב לתפתהל שיבכה ליחתמ ןאכמ
,חרזמל ברעממ שתכמה תא הצוח שיבכה ךשמה ,שתכמה לש ותיעקרק
,תמוצל עיגנ תבכרה תליסמ תחת ונרבעש רחאל מ"ק 7 -כ רובעכ
-כ רובעכ .ןורוא םיטפסופה לעפמ ןוויכל הנימי הנפנ הב
לחנ וזה הדוקנב .םעקרי ןיעל הלאמש ןווכמה טלש 'מ 400
.הכילהה לולסמ תא

?םירזוח דציכ

,הנימי הנפנ ישארה שיבכל רוזחנ ,ונעגה הב ךרדה התואב
תבכרה תליסמ רשג תחת רובענ ,םחורי ןוויכל הלאמש תמוצבו
לוחה רתא"ל הנימי הנפמה םותכ טלש עיפומ מ"ק 1 -כ רובעכו
.ףסאמה בכרה הכחי םש "ינועבצה