:לולסמה רואית


ךותמ השולשב ,ינשל דחא םיליבקמה םיסכר העברא םייוצמ בגנב
- םלועב הנימב תידוחיי עבט תעפות הייוצמ םיסכרה תעברא
הלימה תא אצמ" יזעול יעוצקמ היגולואיג רפסב ןייעמה ,שתכמה
תידוחיי העפות הניה יהוז ןכש תויניטל תויתואב הבותכ "שתכמ"
יחרזמ ןופצה וריק לע סופיט לולכי הכילהה לולסמ .ונרוזאל
וניהש הריתח שתכמ ךות לא ינשה ודיצמ הדיריו שתכמה לש
.לודגה שתכמה - השעמל

הלחתה תדוקנ
- םעקרי ןיע ןוינח
"םעקרי ןיעל" הכילהב םעקרי ןיע ןוינחמ ליחתנ לולסמה תא
בוקענו שיבכה תא הצחנ ןוינחמ .ילגעמ בובס - ןוינחל הרזחו
הלעמב םשמו תבכר יספ תחת ונתוא ליבומה רוחשה ןומיסה רחא
תדוקנמ ."לודגה ריפנסה" ההובגה תיפצתה לא לק סופיטו ץורע
.הדירי תויורשפא יתשב רוחל ןתינ תיפצתה

(הדיריה ןוויכב הנימי) ינופצ ץורעב הדירי - רתוי הלקה (1
-כ ךרואל וילע הכילהו שיבכל תורבחתה ,קורי עבצב ןמוסמה
.תינועבצה לוחה ןבא רתאל דע מ"ק ½
לפמ רבעמו רוחשה לולסמב הדירי ךשמה - רתוי תירגתאה (2
,ינועבצה לוחה יצורעו לודגה שתכמה "תיעקרק"ל דע הפיו ןטק
.תינועבצה לוחה ןבא רתאל העגהו רוחשה ןומיסה ךרואל הכילה ךשמה
םויס תדוקנ
-לוחה-ןבא ןוינח
.םיפסאמה םיבכרה ודמעי םש ןוינחל ףוסבל עיגנ תויורשפאה יתשב