(ילגעמ לולסמ) בקע ןיע -ןוירוג ןב תשרדמ
םיינפוא לויט

:עדימ

.ןוירוג ןב תשרדמ :לולסמה םויסו תליחת תדוקנ
.מ"ק 15:לולסמה ךרוא
.( 15'סמ) "ןוכיתה בגנה ":הפמ
.םייתעשכ :לויטה ןמז ךשמ
.לק :ישוק תגרד
.ףרוח ,ביבא ויתס :תצלמומ הנוע