:לולסמה רואית

לע החרזמ הביכר .ןיצ הדש - חרזמ ןוויכל ןוירוג ןב תשרדממ האיצי
לש וירוגמ תפוקתמ םילק םיסוטמל תחנמ והז -טלפסא תעוצר דע סל חטשמ
.ץוביקב ןוירוג ןב
קוצמ תרומשל ונסנכנ יכ עידומה קורי טלש הארנ תחנמה לש ימורדה הצקהמ
םיכרד לע תרתומ הביכרה עבט תורומשבש בוש ריכזהל םוקמה ןאכו ,םיניצה
תונהיל ולכוי ונירחא םיאבה םג ךכו חטשב הפשא ךילשנ אל !דבלב תונמוסמ
!תוריהז) ןיצ הלעמב דרנ .םירתלואמ םיליבש ידירשו הפשאמ יקמ ,ילותב חטשמ
לוציפל עיגנ םירטמ 200 -כ רחאל .ןיצ לחנ תא הצחנ ופוסבו (!לולת הלעמה
לוציפל דע בקע ןיע ןוויכל בכרנ .בקע ןיעל ונתוא ןווכמה טלש ובו םיכרד
ונכרד ךשמהב .בקע לחנ לש וצורע םע דחי ,רשי ךישמה םעפה .אבה םיליבשה
תונייעמ תא םינייפאמה םיחמצ ינימ שוגפנו םימעפ המכ לחנה תא הצחנ
תונייעמהמ דחא והז -בקע ןיעל דע לחנב הלענ .םילעי שוגפנ ףאש ןכתיו רבדמה
.הנשה לכ ךלהמב םימ האלמה הקומעו הלודג הכירב וב שי ,בגנב םילודגה
-דיב ןתוא תחקל אלא ןייעמל דע הינחה שרגממ םיינפואה לע בכרל ןיא
,הביכרה ץמאממ ונפוג תא ןנצנש רחאל .עקרקב םנמיס םיריאשמ םיגימצה
הברעמ בכרנ .רקוב הדש ןוויכל ונתוא ליבומה טלשל וניתובקע לע רוזחנ
לתפתמה שיבכב הלענ .תדבע ןיעל שיבכה םע שגפמב ופוסל דע ליבשה לע
.ונלולסמ םייתסמ םש ,השרדמה לא הנופצ