הרסנמ - הירגנה

עדימ

,ימורד ןויליג 1:250,000:תופמ
.בגנה רה חרזמ 17 רפסמ םיליבש ןומיס תפמ 1:50,000
.תחא העש :לויטה ךשמ
.םינטק םידלי ללוכ ,םיאליגה לכל םיאתמ לולסמה
ןתינ לבא ףרוחה איה רוזאב לויטל תיסאלקה הנועש ןבומכ :תצלמומ הנוע
.רוזאב םתא םא ,ץיקב העשל ןגזמהמ דרפהל םג
.תפקשמ ,שאר יוסיכ וא עבוכ ,םימ קובקב :דויצ
07-6532016:לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב ףסונ עדימ
?לויטה רוזאל םיעיגמ דציכ

הפצמל הסינכב רכיכה תא רובענ ,רקוב הדשה המורד ךישמנ 40'סמ שיבכ םע
,םותכ טלשל עיגנ הדיריה לש םיבוביסה רחאל .ןומר שתכמל דרנו ןומר
ונתוא ליבות בטיה השובכ רפע ךרד לע הרצק העיסנ .הנימי הירגנל הנפמה
.הינחה שרגמ לא