ףיקמ יגולואיג רבסה

הדברוה לוחה ןבא .הרופא (היופא לוח ןבא) טיצרווק לש העבג איה הירגנה
אוהש יתמ .םיעבצ ןווגמב הנש ןוילמ 150 ינפל ןותחת ןוקיטרקב תפוקתב
ללגב .תיקפוא הרוצב לוחה תובכש ןיה ליס רדח תינושארה הדברהה רחאל
"הפא"ש תוררקתה ךילהת לחה (סויזלצ תולעמ 6000) ליסה לש הובגה םוחה
.טיצרווקל הכפה לוחה ןבא .רדחמל תחתמו לעמ ויהש לוחה ןבא תובכש תא
רוריקה ךילהת םע .רונתב הגוע ומכ לוחה בחרתה הייפאה ךילהת ידכ ךות
ונא רשאכ .תואיפ לש הנתשמ רפסמ ילעב טומזירפל רבשנו ץווכתהל לחה
שתכמב םג תמייקש ןיחבהל לכונ ןופצ ןוויכל םיפוצו העבגה לע םידמוע
טומיקה בלש ינפל דוע הרצונ וז הבכש .יניסבש הקאנ-א ףירע שתכמבו לודגה
.תוקולח תועדה תורצוויה תביס יבגל .שתכמה תורצויהמ קלחכ סכרב

לוכיש רבד - תרבגומ תינגרוא הילבמ הרצונ וז הבכש יכ תנעוט תחא העד
התייה לארשי ץרא יכ ,םתנעטל ,חרכומש המ ,ינוושמ םילקאב קר תורקל היה
.תוחולה תקינוטקט תיירואית תא תמאות וז הירואית .הוושמה וק לע םעפ
.הטסווקה לש ןוילעה וקלחב רתוי ההכ ספ הלגי המוחה הטסווקה לע טבמ
תוררקתה לע דמלמה רבד ,םיינוניב םישיבג לעב יתמגמ רמוחמ יושע הז ספ
לעמ רבע ליסה ירייש םה ולא .רדחמ יעלסב ומכ קוידב תינוניב-תיטיא
קוחשל וחילצהש דע ליסה לע ודבע הילבה יכילהת .םויה לש העבגה שאר
.ויתחתמש טיצרווקה תא ףושחלו ותוא

:ליס
.תחתור המגמ יסיכ םירצונ םש .ץראה רודכ תפטעממ עיגמש יתמגמ רדחמ
ול שפחמ סיכה ךותבש רמוחהו דאמ םיקזח םיצחל םירצונ םוחה תובקעב
ררקתי זאו וזכ ךרד אצמת אל םיתיעל .הצוחה ץורפלו םתוא ררחשל ךרד
.רתויב יטיאה בצקב סיכה
חילצי םא .סיכהמ יתמגמה רמוחה הלעי וכרד קדס אצמי תורחא םימעפב
םימעפל .שעג רה ול היהיו ריוואל ץרפתי אוה המדאה ינפל דע ךרד ול סלפל
ךותב רדחמה השקתי זא .רידח אלו רתוי השק עלס לש הבכשב רדחמה לקתי
רשפא ןומר שתכמב םיפושח םיקייד ."קייד" םיארוק וז העפותל .קדסה
לבא הרידח יתלבה הבכשה לא עיגהש קייד אוה ליס .ןודרא לחנב תוארל
.תויקפוא תועורז רידחהו תובכשה ןיב םייקפוא םיקדס אוצמל חילצה