טיצרווק לש העבג

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח
יגולואיג רבסהל הרזח