לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח
יגולואיג רבסהל הרזח