:לולסמה רואית


םתוא תומזירפה לש תואמגוד עבטה תורומש תושר ונל הניכה הילעה תליחתב
.ךשמהב הארנ
רזחוממה קיטסלפה ליבשמ תדרלמ ענמהל שי ךשמהב .ששמלו תעגל רתומ ןאכ
.תושיגרה לוחה ינבאב עוגפל אלש מ"ע
הארנל םייגולואיג םירבסה םינתונה םיטלש םירוזפ הלועה ליבשה ךרואל
.ונביבס
םשמ .הבורקה הביבסה לע תפצתל ןתינ םש הנטק הבחר הנשי העבגה שארב
.הינחה שרגמל הרזחהו הדיריה ליבשל םיצח םע םינטק ץע יטלש וליבוי
תומזירפה ןוינקל ותיא ךישמהל הדיריה ףוסב קוריה לולסמל רבחתהל ןתינ
.ןומר הפצמו בגנה רה הדש רפס תיבל םשמו