לודג ריפנס

:עדימ

(ריפנס תרוצל המודה לודגה שתכמה לש העלצמ לע ספטמ לולסמה)
.(ךורא ריפנס) הכורא תחאהו ,(רצק ריפנס) הרצק תחאה תויצפוא יתש ןנשי
רצק ריפנס
מ"ק 1.7:לולסמה ךרוא
יצחו העש :הכילהה ךשמ
.תוחפשמ + הלעמו 10 ליג :םילייטמה ליג
.ץיקב אל ףידע :תופדעומ תונוע
.ןיא : ינויח דויצ
.(מ"ק 18 קחרמ ) הנומיד וא (מ"ק 8 קחרמ) םחורימ : תיאופר הרזע
ךורא ריפנס
ל"נכ :תופמ
רוחש :ליבשה ןומיס
מ"ק 2.3:לולסמה ךרוא
תועש 3:הכילהה ךשמ
תוחפשמ + הלעמו 'ו התיכ :םילייטמה ליג
ץיקב אל ףידע :תופדעומ תונוע
ןיא :ינויח דויצ
ל"נכ :תיאופר הרזע
07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ

לויטה רוזאל םיעיגמ דציכ

:הלחתה תדוקנ
:העגה תויורשפא 2 ןנשי
רחאל.םירדנו הנימי הנפנ םש םתור תמוצ ןוויכל עסינ - הנומיד ךרד (1
אצויה הז שיבכ לא הנפנ ."םחורי" ל טלש םע הנימי היינפ הנשי מ"ק 11
אצמנה םיסוטפילקאה ןוינחב תינוכמה תא תונחהל ןתינ .לודגה שתכמה ךותמ
.שיבכל לאמשמ
שתכמה ךות לא םידרויו חרזמ ןווכל םחורי חותיפה תרייע תא םיצוח (2
הנחנ םש םיסוטפילקא ןוינח ונלאמשמ הארינ שתכמה תא הצחנש רחאל לודגה
.בכרה תא
:םויס תדוקנ
רצק ריפנס
החרזמ שתכמה ןמ אצויה שיבכה ךשמהב רטמ 200 -כ תאצמנ םויסה תדוקנ
שתכמה עלצמ תדרל קוריה ןומיסה םייתסמ וב םוקמב שיבכל ןימימ
ךורא ריפנס
מ"ק יצח רחאל. ןורוא ילעפמ רבעל הנימי םינופו לודגה שתכמהמ םיאצוי
.תינוכמה תא הנחנ םש "םעקרי ןיע"ל הלאמש הרומה טוליש ונשי העיסנ