:לולסמה רואית


רצק ריפנס
-כ םדקתמה ,רוחשה ןומיסה רבעל םיסוטפילקאה ןוינחמ שיבכה תא הצחנ
.םינווג ללשב תויסרחו לוח ינבא ךרד שתכמה ךותב רטמ 700
הנשי .שתכמה לש יחרזמה וקוצמ לא (חרזמ) לאמשל ספטמה לולסמב ךישמנ
:םיכרד יתשב רובעל ןתינ התוא תחא ישוק תדוקנ
."ןטקל רזוע לודג" תטישב לועפלו ומצע ןומיסה םע ךישמהל (1
.לארשי ליבשל רבחתמה רצ ליבש ךרד הנימי תולעל (2
ספטנ .םינבואמ לש הפיפי ףושחמ לאמשמ תוארל לכונ וז הדוקנ רחאל דימ
ויקוצמ לא ףיקשנ הנממ שתכמה לע הייפיפי תיפצת לא ףושחמה ךרואל לאמש
תובצחמ - ובש עבטה יעגפמ תא םגו ובש םיעלסה תוינועבצ לא ,םימישרמה
.לוחהו סבגה
קוריה ןומיסה לא רובענו ,רוחשה ןומיסה תא בוזענ תיפצתהמ םשרתנש רחאל

.םינבא תרדרד ךרד איה הדיריה .ןטק לחנ ץורע ךרד שיבכה לא הרזח דרויה
וב םיסוטפילקאה ןוינחל הרזח שיבכה ךרואל תכלל ןתינ הדיריה תיתחתמ
.בכרה תא ונראשה
ךורא ריפנס
-כ םדקתמה ,רוחשה ןומיסה רבעל םיסוטפילקאה ןוינחמ שיבכה תא הצחנ
.םינווג ללשב תויסרחו לוח ינבא ךרד שתכמה ךותב רטמ 700
הנשי שתכמה לש יחרזמה וקוצמ לא (חרזמ) לאמשל ספטמה לולסמב ךישמנ
:םיכרד יתשב רובעל ןתינ התוא תחא ישוק תדוקנ
."ןטקל רזוע לודג" תטישב לועפלו ומצע ןומיסה םע ךישמהל (1
.לארשי ליבשל רבחתמה רצ ליבש ךרד הנימי תולעל (2
ספטנ םינבואמ לש הפיפי ףושחמ לאמשמ תוארל לכונ וז הדוקנ רחאל דימ
ויקוצמ לא ףיקשנ הנממ שתכמה לע הייפיפי תיפצת לא ףושחמה ךרואל לאמשמ
תובצחמ - ובש עבטה יעגפמ תא םגו ובש םיעלסה תוינועבצ לא ,םימישרמה
.לוחהו סבגה
תיפצת תדוקנ לא עיגנ .שתכמה עלצמ איש לא חרזמ ןווכל ספטל ךישמנ םשמ
,םתור היישעתה רוזא ,יניערגה רוכה לא -שתכמל ץוחמ לא הפיקשמה תפסונ
.ןימי רושימ לאו "ןילפצ "ה ןולב
לא תדרויה רוצ תבכש יבג לע הלולת הדיריב ןימימ דרנ וז תיפצתמ
רידסהל ןתינ ןהב לצ תודוקנ המכ ןנשי הדיריה תיתחתב .שתכמל ץוחמ
המישנה תא
עלצמ תדרל ךישמנו (החרזמ ) הלאמש הנפנ הדיריה תיתחתב .הדיריהמ
תא הריבעמה תבכרה יספ תחת תאצמנה םימ תלעת רובענ ךכ רחא .שתכמה
.ןיצ תעקבב םיאצמנה ןיצ ילעפממ טאפסופה בצחמ
.ןורוא ילעפמל הנומידמ עיגמה 206, שיבכל דע רוחשה ןומיסה םע ךלנ