-ןודרא לחנ -םינורהס תמר -ןומר שתכמ
(ילגעמ לולסמ) םילקד הלעמ

םיינפוא לויט

עדימ
.ןומר שתכמב תוראב ןוינח :לולסמה ףוסו תליחת תדוקנ
.מ"ק 13:לולסמה ךרוא
"בגנה רה חרזמו הברעה" :הפמ
.םייתעשכ :לויטה ןמז ךשמ
.לק :ישוק תגרד
.ףרוח ,ביבא ,ויתס :תצלמומ הנוע