:לולסמה רואית


בכרנ .םלועב לודגה שתכמה בלב רשא תוראב ןוינחב בכרה ילכ תא ריאשנ
לחנ ךותל ןמוסמה ליבשה םע דרנ .טולישה תובקעב םינורהס תמר ןוויכל
.תויקפוא תובכשמ בכרומה ,לחנה לש ינועבצה ריקה תא הארנ ונלאמשל .ןודרא
תדג לש תובכשה ףצר תא םיצוחה םייכנא עלס תוריק הארנ תומוקמ רפסמב
תוליעפ רוזאב התייה הב הקיתע הפוקתמ םייתמגמ םירדחמ םה ולא -לחנה
וריק רקדזמ ונלומו חתפנ קמעה ,ןודרא לחנ תיתחתל עיגנשכ .תינקלוו
.תורקנ לחנ ןוויכל בכרנו הנימי הנפנ וז תמוצב .שתכמה לש ימורדה
הלענו ,םודא עבצב ןמוסמה ליבשב ,הנימי בוש הנפנ אלא וילא סנכנ אל
תיטבנה םימשבה ךרדמ קלח אוה הז הלעמ ."םילקד הלעמ" ארקנה ליבשב
,הלעמה שארל עיגנשכ .ןוכיתה םיה יפוח לעש הזע למנל דע הרטפמ הכילוהש
לע םיענה םירחוסל ןונערו הניל תדוקנכ שמישש ,םינורהס ןאח תא הארנ
הכישממו ונממ הלועה ,רפע ךרדב ןומר לחנ ךרואל ךישמנ ןאכמ .םימשבה ךרד
עבצב ןמוסמה ,טפנה ריצ לא רבחתה מ"ק 5 -כ רחאל .םינורהס רהל תחתמ
.תוראב ןוינחל הרזח עיגנש דע ךרדב ךישמנו הנימי הנפנ ,רוחש