םיינפוא לויט - ןומר שתכמ חרזמ


עדימ
.ןומר הפצמב קלדה תנחת :לולסמה תליחת
.86 -ה מ"קב 40, שיבכו המודא ךרד לש רוביח :לולסמה םויס
.תואמצעה הלעמ םע מ"ק 56 -כ ,תואמצעה הלעמ אלל מ"ק 45 -כ :לולסמה ךרוא
."בגנה רה חרזמ", "בגנה רה ברעמ" :הפמ
.תועש 5 -כ :לויטה ןמז ךשמ
.השק -תואמצעה הלעמ םע ,ינוניב -תואמצעה הלעמ אלל :ישוק תגרד
.ביבאו ףרוח :תצלמומ הנוע