:לולסמה רואית


הנפנו הלודגה רכיכה לא בכרנ .ןומר הפצמב קלדה תנחתב בכרה תא ריאשנ
ךרואל הכישממ ךרדה .רוחשב תנמוסמה םיפי'ג ךרד לע ,חרזמ -ןופצ ןוויכל
,שתכמה תורצוויה לע .תיפצתל תופי תודוקנ רפסמ שי הכרואלו קוצמה
.רתאה לש היגולואיגה קרפב אוצמל ןתינ
ומשש ,הווח לחנ ךותל תשלוגו קוצמה תא ךרדה תבזוע מ"ק 12 -כ רחאל
רושימ ש"ע ,תוחורה לחנ -"אווה לא ידאו" יברעה םשה לש תורבע אוה
.צ"החא תועשב םוי לכ הקזח חורמ לבוסה תוחורה
ךרד -תפסונ ךרד תשגופו ,קוצמה ןוויכל הרזח הווח לחנמ תאצוי ךרדה
ךרדה תדרוי ,ךשמהב .ןולקשאל תליאמ טפנה רוניצ רבוע הכרואלש טפנה
עיגמה קורי ליבש לא ונכרדב ךישמנ ונא םלוא , שתכמה לא הבר תולילתב
רמשש דצמ והז -שתכמה לא הביהרמ תיפצת שי למחמ דצממ .למחמ דצמ לא
הרטפמ הכוראה ךרדה ךלהמב ,תדבעל ןכרדב תויטבנה םילמגה תורייש לע
הכישממו למחמ הלעמב שתכמהמ הלוע תיטבנה ךרדה .םימשבה ךרד איה ,הזעל
.הברעמ ונממ
רחאל .ברעמ ןופצ ןוויכל ,רוחשב תנמוסמה םיפי'גה ךרדב ךישמנ ונא
שולגנו ,חונ הלעמ שארל עיגנ .הב בכרנ ,החרזמ הנופה המודא ךרד שוגפנש
.טפנה ריצ תא בוש שוגפנ שתכמב .שתכמה ךות לא וב
.םיינפואהמ דרנ וב רצק ילוח עטק רובענ ךרדב
.םיתוריש ינבמו לצ תוככס ובו רדוסמ ןוינחל עיגנש דע בכרל ךישמנ
ךרדב ךישמנ ,החונמ רחאל .םימ אלמל ןתינ ןוינחב .תוראב ןוינח והז
.שיבכה םע שגפמל דע המודאה
,תוראב ןוינחב םהמ דחא ריאשהל ןתינ ,בכר ילכ ינשב לויטל ונאצי םא
ירה ,קלדה תנחתב ןיתממ אוהו דחא בכרב ונאב םא .הביכרה תליחת ינפל
ךרד ,ןומר הפצמל מ"ק 11 -כ לש תואיר תכרוחו הכורא הילע ונל הפצמש
.תואמצעה הלעמ