בכורל יללכ עדימ - בגנב םיינפוא ילויט


קר וב תררוגתמ ,ולדוג תורמל .לארשי תנידמ חטשמ 60% -כ הווהמ בגנה
וקלחו אבצה ידיב וקלח ,חותפ וניה חטשה בור .הנידמה תייסולכואמ 8% -כ
,םירידא םיבחרמ לעב חטשל בגנה תא םיכפוה ולא םינותנ .עבט תורומש
םיבחרמה .םיינפואה -םלועב בוטה חטשה בכרב םילויטל לצנל רשפא םתוא
םילויטב רשאמ הנוש תוכרעה םישרוד תיסחי םיכוראה םילויטהו םילודגה
:םיבשוימ םירוזאב
,אמגודל) םיבושח םינופלט תללוכה המישרבו ןופאלפב דייטצהל יאדכ (1
.(רוזאל בורקה הדש ס"יב לש ןופלט
ןוקית תכרע ,תפסונ תימינפ ,תוחתפמ טס -ןוקית ילכב דייטצהל שי (2
ןמש יקובקבו תרשרש ןוקיתל חתפמב דייטצהל םג ץלמומ .הבאשמו םירקת
גימצ םג תחקל יאדכ ,ךכל ףסונב .תרשרשב עגופ לוחהש ןוויכמ תרשרשל
.םיגימצ עורקל תולולע רוצה ינבאש ןוויכמ ףסונ
ץלמומ .היגרנא ריתע ןוזמבו הביכר תעש לכל םימ רטילב דייטצהל שי (3
.לויטה ינפלש ברעב הברה לוכאל
דייטצהל שי ,רבדמה לש השקה עקרקב תוכמה תא רתויש המכ ךכרל ידכ (4
.הדסקו תופפכ -ןגמ יעצמאב
לע הרימש ןעמל ,דבלב תונמוסמה םיכרדב בכרל רתומ עבטה תורומשב (5
.חטשה