ןומר לחנ -םטיפ רעפמ

:עדימ

.מ"ק 6 -כ :ךרוא
.םודא :ןומיסה עבצ
.הלק :תוריבע
תורקנ הליל ןוינח) 40 'סמ שיבכ םע רוביחל תיברעמ מ"ק 11 :תורקנ לחנמ :םירוביח
.ןומר הלעמ תיתחתל תיחרזמ מ"ק 6 -כ ןומר לחנמ .(ברעמ