ןומר לחנ -םטיפ רעפמ

לולסמה רואת

השארבש ןבל רוחש יעבצב העבג יפל ההזנ תורקנ לחנמ הינפה תא
.ומש תא אשונה שתכמה ריקב רעפמל חרזממ אצמנה םטיפ רה והז .השק עלס
.םיצורעל ליבקמב תולעל ליחתנו תורקנ לחנמ אצנ (טוליש פ"ע) רעפמל הינפב
ןומר הפצמ תא ןכו ,וישכע דע ונממ רתסוהש ןומר שתכמ לש וכות תא תוארל ןתינ ןאכמ
.תואמצעה הלעמו
שתכמ לש םיימורדה ויתוריק תא תונובה תועלצמה םע "וק םירשימ" ונמצע אצמנ הלעמה שארב
.ןומר
עלסה תובכש .ןומר לחנ לש םינוילעה ויצורעמ דחאל ליבקמב הליחתב תדרל לחנ
.שתכמל ץוחמ ונשגפש ולאמ הברהב תוקיתע הז עטקב תופשחנה תונווגמה
לחנ לא שולגנו ונל ברעממ ןטק םימ תשרפ וקל ספטנ ונחנאו הברעמ ץורעה ךושמי מ"קכ רחאל
.רחא ץורע ךרד ןומר
ןומיס יפ לע ןבומכו (ברעמ-חרזמ) יללכה ונוויכ יפלו ובחר יפל ההזנ ןומר לחנ תא
.רוחשה םיליבשה
07-6532016 רקוב-הדש ש"סיב :ףסונ עדימל