ןומר הלעמ

:עדימ

.מ"ק 4.5 :ךרוא
.םודא :ןומיסה עבצ
.השק :תוריבע
10 -כ לש העיסנ רחאלו (1 ד"הב) תוחורה תמוצב הברעמ םינופ 40 'סמ שיבכמ :םיעיגמ ךיא
הליבומה ךרדב מ"קכ לש העיסנ רחאל .חטשל םיסנכנ "רבדמב הכוס"ל הנפמה טלש יפל מ"ק
.ןומר הלעמ שאר ןוויכל המורד טוליש פ"ע הנפנ "רבדמב הכוס"ל