ןומר הלעמ

לולסמה רואת

ןומר לחנל דע קוצמה שארמ למחמה הלעמ תא דרוי ןומר הלעמ
.מ"ק 1.5 -כ ךרואל 670 הבוגל םיה ינפ לעמ םירטמ 890 הבוגמ
.תוארל ןתינ ןיידע הידירש תאש המודק םילמג ךרד סיסב לע ץרפנ הלעמה
םיצורעב תויאלקח תוסארט ןכו .ךרדה השמיש םהב תופוקתמ םיקיתע םירתא רפסמ אצמנ ושארב
.ןיצה לש םינוילעה
1953 -ב תואמצעה הלעמ ץרפנש דע ןומר שתכמל םיסנכנה תא שמיש הלעמה
07-6532016 רקוב-הדש ש"סיב :ףסונ עדימל