םיטינומאה ריק - ץול תורוב

:עדימ

מ"ק 33 -כ לולסמה ךרוא
.הלק תינוניב תוריבע תמר
.לוחכ ןומיסה עבצ
.ןומר הפצמל תיברעמ מ"ק 30 -כ ,ץול תורוב :הלחתה תדוקנ
.ןומר שתכמל תימורד מ"ק 2 -כ ,תליא-ןומר הפצמ ,40 'סמ שיבכ :םויס תדוקנ
.ףירח-רה סיסב ,בגנה-רה ש"סיב ,ןומר הפצמ םירקבמ זכרמ :הרזע
.ןומר-הפצמ ,ץול-תורוב :םימ
םיעסונ (1 ד"הב) תוחורה תמוצב החרזמ םינופ 40 'סמ שיבכמ :םיעיגמ ךיא
ידירש ובש רתא ,ץול תורובל דע (לתופמו רצ שיבכ תוריהז) מ"ק 30 -כ
תובשייתה
.םימו םיתוריש ,לצל תוככס ןכו תילארשיה הפוקתהמ םימ תורובו תואלקח
טלשו לוחכ ןומיסב (הברעמ) ונלולסמ ליחתי (החרזמ) ץול תורובל הינפה לומ
.דורע רעפמ ןוויכל הנפמה
הלעמב םילועו ןומר שתכמ תא םיצוח הנופצ םינופ 40 'סמ שיבכמ :םירזוח ךיא
.ןומר הפצמל תואמצעה

.07-6532016 רקוב-הדש ש"סיב :ףסונ עדימל